19. Programszálak kezelése

A programok jelentős része soros végrehajtású. Van kezdetük, egy végrehajtandó rész és egy befejezés. A program csak bizonyos időszakaszokban fut, hiszen a processzor már programokat is futtat.

A szál (thread) hasonló a soros programhoz. A szálnak is van kezdete, egy végrehajtandó része és egy befejezése. A szál is csak bizonyos időszakaszokban fut. De a szál maga nem egy program, a szálat nem lehet önállóan futtatni. Inkább úgy tekinthetjük, hogy a program részeként fut. A következő ábra megmutatja a kapcsolatot.

Thread - Egy szál

Definíció: A szál egy egyedülálló irányító folyamat a programon belül.

Persze nem arra használjuk a szálakat, hogy csak egyet alkalmazunk, inkább több szálat futtatva egy időben különböző feladatokat elvégezve egyetlen programban. A következő kép ezt illusztrálja.

Two thread - két szál

A böngésző programunk is egy példa a többszálú alkalmazásra. Egy általános böngészőben egy oldalon belül egyszerre történik egy kép, applet letöltése, mozgó animáció vagy hang lejátszása, az oldal nyomtatása a háttérben, miközben egy új oldalt tölt be vagy éppen három rendező algoritmus versenyét tekintheti meg.

Néha a szálat könnyűsúlyú processznek nevezik, mert egy teljes programon belül fut, annak lefoglalt erőforrásait és a futtató környezetét használja.

Mint irányító folyamat, a szálnak is kell saját erőforrásokkal rendelkeznie. Rendelkezni kell egy végrehajtó veremmel és a programszámlálóval. Ebben a környezetbe fut a szál kódja. Néhol ezt a környezetet a szál fogalom szinonimájának nevezik.

A szál programozás nem egyszerű. Ha mégis szálakat kell használni, akkor érdemes a magas-szintű szál API-kat használni. Példaképpen, ha a programban egy feladatot többször kell elvégezni, érdemes a java.util.Timer osztályt alkalmazni. A Timer osztály időzítéses feladatoknál is hasznos lehet. Erre hamarosan látunk példát.

19.1. A Timer és a TimerTask osztály

Ebben a részben az időzítők használatát tárgyaljuk. A Timer osztály a java.util csomag része, a TimerTask osztály példányai ütemezését végzi. Reminder.java egy példa arra, hogy használjuk az időzítőket a késleltetett futtatáshoz:

import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;
public class Reminder {
    Timer timer;
    public Reminder(int seconds) {
        timer = new Timer();
        timer.schedule(new RemindTask(), seconds*1000);
    }
    class RemindTask extends TimerTask {
        public void run() {
            System.out.println("Lejárt az idő!");
            timer.cancel(); //A timer szál megszüntetése
        }
    }
    public static void main(String args[]) {
        new Reminder(5);
        System.out.println("Munka ütemezve.");
    }
}

Indulás után ezt látjuk:
Munka ütemezve.
Öt másodper múlva ezt látjuk:
Lejárt az idő!

A program egy példa arra, hogyan kell példányosítani és ütemezni a szálakat:

 • TimerTask leszármazott osztály példányosítása. A run metódus tartalmazza a futtatás során végrehajtandó kódot. A példába ezt az leszármazott osztály RemindTask-ként neveztük el.
 • Létrehozzuk a Timer osztály egy példányát.
 • Létrehozunk egy időzítő objektumot (new RemindTask()).
 • Beütemezzük az időzítőt. Ez a példa a schedule metódust használja, amelynek paraméterei az időzítő és késleltetés ezredmásodpercben (5000).

Egy másik lehetőség az ütemezésre, hogy az indítási időpontot adjuk meg. Példaképpen a következő kód 23:01-re ütemezi a végrehajtást:

Calendar calendar = Calendar.getInstance();
calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 23);
calendar.set(Calendar.MINUTE, 1);
calendar.set(Calendar.SECOND, 0);
Date time = calendar.getTime();
timer = new Timer();
timer.schedule(new RemindTask(), time);

Időzített szálak leállítása

Alapesetben a program addig fut, amíg az időzítő szál is fut. Négy leállítási módszer közül választhatunk:

 • A cancel metódust hívjuk meg. Ezt a program bármelyik pontján megtehetjük, mint a példa run metódusában.
 • Az időzítő szálát démon szállá kell tenni a következőképpen: new Timer(true). Ha a programban csak démon szálak maradnak, akkor a program kilép.
 • Ha befejeződtek az ütemezések, el kell távolítani a Timer objektumhoz tartozó mutatókat. Ezzel a szál is megszűnik.
 • A System.exit metódust hívjuk meg, amely leállítja a programot (benne a szálakat is).

A Reminder példa az első módszert használja, a cancel metódust hívja meg a run metódusból. A démon szálként való létrehozás a példánkban nem működne, mert a programnak futni kell a szál lefutása után is.

19.1.1 Ismételt futtatás

Ebben a példába másodpercenként ismétli a kód futását:

public class AnnoyingBeep {
    Toolkit toolkit;
    Timer timer;
    public AnnoyingBeep() {
        toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
        timer = new Timer();
        timer.schedule(new RemindTask(),
                       0,        //kezdeti késleltetés
                       1*1000);  //ismétlési ráta
    }
    class RemindTask extends TimerTask {
        int numWarningBeeps = 3;
        public void run() {
            if (numWarningBeeps > 0) {
                toolkit.beep();
                System.out.println("Síp!");
                numWarningBeeps--;
            } else {
                toolkit.beep();
                System.out.println("Idő lejárt!");
            //timer.cancel(); // Nem szükséges
                              // mert van System.exit is.
                System.exit(0);   // Leállítja AWT szálat
                              // (és minden mást)
            }
        }
    }
    ...
}

Futtatás közben ez lesz a kimenet:

Munka ütemezve.
Síp!     
Síp!
Síp!
Idő lejárt!

Az AnnoyingBeep program három paraméteres schedule metódust használ, hogy meghatározza a taszk másodpercenkénti indítását. A Timer metódus változatai:

 • schedule(TimerTask task, long késleltetés, long gyakoriság)
 • schedule(TimerTask task, Date idő, long gyakoriság)
 • scheduleAtFixedRate(TimerTask task, long késleltetés, long gyakoriság)
 • scheduleAtFixedRate(TimerTask task, Date kezdetiIdő, long gyakoriság)

A schedule metódust akkor használjuk, ha a többszörösen futtatott taszk ismétlési ideje számít, a scheduleAtFixedRate metódust, ha az ismétlések időben kötődnek egy pontos időhöz. A példában is a schedule metódust alkalmaztuk, amitől 1 másodperces intervallumokban sípol a gép. Ha valamelyik sípszó késik, akkor a következők is késlekednek. Ha úgy döntünk, hogy a program 3 másodperc múlva kilép az első sípszó után – ami azt is eredményezheti, hogy a két sípszó kisebb időközzel szólal meg, ha késlekedés lép fel – akkor a scheduleAtFixedRate metódust használjuk.

19.2. Szálak példányosítása

Ha a fenti megközelítés nem alkalmas a feladat ellátására, akkor saját szál példányosítása lehet a megoldás. Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan lehet a szál run metódusát egyénivé alakítani.

A run metódusban van, amit a szál ténylegesen csinál, ennek a kódja határozza meg a futást. A szál run metódussal mindent meg lehet tenni, amit a Java programnyelvben le lehet írni. Pl.: prímszámokkal való számolás, rendezés, animáció megjelenítés.

A Thread osztály példányosításával egy új szál jön létre, ami alapból nem csinál semmit, de lehetőség van a leszármazott osztályban tartalommal megtölteni.

19.2.1 Thread leszármazott és a run felülírása

Az első lépés a szálak testreszabásánál, hogy Thread osztály leszármazottját létrehozzuk, és az üres run metódusát felülírjuk, hogy csináljon is valamit. Nézzük meg a SimpleThread osztályt, amely ezt teszi:

public class SimpleThread extends Thread {
    public SimpleThread(String str) {
        super(str);
    }
    public void run() {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println(i + " " + getName());
            try {
                sleep((long)(Math.random() * 1000));
            } catch (InterruptedException e) {}
        }
        System.out.println("KÉSZ! " + getName());
    }
}

A SimpleThread osztály első metódusa egy konstruktor, amely paraméterként egy String-et fogad. A konstruktor meghívja az ősosztály konstruktorát, ami azért érdekes számunkra, mert az beállítja a szál nevét. Ezt a nevet használjuk a későbbi programban a szál felhasználói azonosítására. A nevet később a getName metódussal tudjuk lekérdezni.

A SimpleThread osztály következő metódusa a run. Itt történik a Thread érdemi működése. Ebben az esetben egy tizes for ciklust tartalmaz. Minden ciklusban kiírja az iteráció számát, a Thread nevét, és utána altatásra kerül véletlenszerűen 1 másodperces határon belül. Ha végzett, a KÉSZ! feliratot írja ki a szál nevével együtt. Ennyi a SimpleThread osztály. Használjuk fel ezt a TwoThreadsTest-ben.

A TwoThreadsTest osztály main metódusába két SimpleThread szálat hozunk létre: Jamaica és Fuji. (Ha valaki nem tudná eldönteni hova menjen nyaralni, akkor használja ezt a programot.)

public class TwoThreadsTest {
    public static void main (String[] args) {
        new SimpleThread("Jamaica").start();
        new SimpleThread("Fiji").start();
    }
}

A main metódus azonnal mindkét szálat létrehozza a start metódus meghívásával, amely a run metódust hívja meg. Fordítás és futtatás után kibontakozik az úti cél. A kimenet hasonló kell, hogy legyen:

Two Thread Test

Figyeljük meg, hogy a szálak kimenete mennyire független egymástól. Ennek az az oka, hogy a SimpleThread szálak egyidejűleg futnak. Mindkét run metódus fut, és mindkettőnek van saját kimenete ugyanakkor. Ha a ciklus befejeződik, a szálak leállnak és meghalnak.

19.2.2 Runnable interfész példányosítása

A következő Clock applet a jelenlegi időt mutatja, és azt másodpercenként frissíti. A frissítés állandó, mivel az óra kijelzése egy saját szálon fut.

Az applet más módszert használ, mint a SimpleThread. Itt ugyanis a szülőosztály csak az Applet lehet, de így az egyszeres öröklődés miatt a Thread már nem lehet szülő. Ezért a példa Thread leszármazott létrehozása helyett egy Runnable interfészt implementál, ezért a run metódust ebben definiálja. A Clock létrehoz egy szálat, amelynek a frissítés a célja.

import java.awt.*;
import java.util.*;
import java.applet.*;
import java.text.*;
public class Clock extends java.applet.Applet implements Runnable {
    private volatile Thread clockThread = null;
    DateFormat formatter;     // Formats the date displayed
    String lastdate;          // String to hold date displayed
    Date currentDate;         // Used to get date to display
    Color numberColor;        // Color of numbers
    Font clockFaceFont;
    Locale locale;
    public void init() {
        setBackground(Color.white);
        numberColor = Color.red;
        locale = Locale.getDefault();
        formatter =
            DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.FULL,
            DateFormat.MEDIUM, locale);
        currentDate = new Date();
        lastdate = formatter.format(currentDate);
        clockFaceFont = new Font("Sans-Serif",
                                 Font.PLAIN, 14);
        resize(275,25);
   }
    public void start() {
        if (clockThread == null) {
            clockThread = new Thread(this, "Clock");
            clockThread.start();
        }
    }
    public void run() {
        Thread myThread = Thread.currentThread();
        while (clockThread == myThread) {
            repaint();
            try {
                Thread.sleep(1000);
            } catch (InterruptedException e){ }
        }
    }
    public void paint(Graphics g) {
        String today;
        currentDate = new Date();
        formatter =
             DateFormat.getDateTimeInstance(DateFormat.FULL,
             DateFormat.MEDIUM, locale);
        today = formatter.format(currentDate);
        g.setFont(clockFaceFont);
        // Erase and redraw 
        g.setColor(getBackground());
        g.drawString(lastdate, 0, 12);
        g.setColor(numberColor);
        g.drawString(today, 0, 12);
        lastdate = today;
        currentDate=null;
    }
    public void stop() {
        clockThread = null;
    }
}

A Clock applet run metódusa addig nem lép ki a ciklusból, amíg a böngésző le nem állítja. Minden ciklusban az óra kimenete újrarajzolódik. A paint metódus lekérdezi az időt, formázza és kijelzi azt.

Kell-e a Runnable interfész?

Két módszert ismertettünk a run metódus előállítására.

 • Leszármazott Thread osztály létrehozása és a run metódus felülírása.
 • Egy olyan osztály létrehozása, amelyik megvalósítja a Runnable interfészt és így a run metódust is. Ebben az esetbe a Runnable objektum szolgáltatja a run metódust a szálnak. Ezt feljebb láthatjuk.

Megjegyzés: A Thread is megvalósítja a Runnable interfészt.

Ahhoz, hogy egy böngészőben futhasson a Clock osztálynak az Applet osztály leszármazottjának kell lennie. Továbbá a Clock applet folyamatos kijelzése miatt egy szálra van szüksége, hogy ne a processzt vegye át, amiben fut. (Néhány böngésző figyelhet arra, hogy az appletek saját szálat kapjanak, elkerülendő, hogy a hibás appletek elvegyék a böngésző szálát. De erre nem építhetünk egy applet írásánál. Az általunk írt appletnek tudnia kell a saját szál létrehozását, ha olyan munkát végez.) De mivel a Java nyelv nem engedélyezi a több osztályokon át való öröklődést, a Clock nem lehet egyszerre a Thread és az Applet osztály leszármazottja. Így a Clock osztálynak egy Runnable interfészen keresztül kell a szálak viselkedését felvennie.

19.3. Programszál életciklusa

A következő ábra bemutatja a szál különböző állapotait, amibe élete során tud kerülni, és illusztrálja, hogy melyik metódusok meghívása okozza az átmenetet egy másik fázisba. Az ábra nem egy teljes állapotdiagram, inkább csak egy áttekintés a szál életének fontosabb és egyszerűbb oldalairól. A továbbiakban is a Clock példát használjuk, hogy bemutassuk a szál életciklusát különböző szakaszaiban.

Programszál életciklusa

Programszál létrehozása

Az alkalmazás, melyben egy szál fut, meghívja a szál start metódusát, amikor a felhasználó a programot elindítja. A Clock osztály létrehozza a clockThread szálat a start metódusában, ahogy a lenti programkód bemutatja:

public void start() {
    if (clockThread == null) {
        clockThread = new Thread(this, "Clock");
        clockThread.start();
    }
}

Miután a kiemelt utasítás végrehajtódik, a clockThread az „új szál” (New Thread) állapotban van. Egy szál ebben az állapotában csupán egy üres szál, semmiféle rendszererőforrás nincs hozzárendelve. Ebben az állapotban csak elindítható a szál. A start metóduson kívül bármilyen metódus meghívása értelmetlen, és IllegalThreadStateException kivételt eredményez. (Alapértelmezetten a rendszer mindig ezt a hibaüzenetet dobja, ha egy olyan metódus kerül meghívásra, amelyik a szál pillanatnyi állapotában nem engedélyezett.)

Érdemes megjegyezni, hogy a Clock típusú példány az első paraméter a szál konstruktorban. Ez a paraméter meg kell, hogy valósítsa a Runnable interfészt, csak így lehet a konstruktor paramétere. A Clock szál a run metódust a Runnable interfésztől örökli. A konstruktor második paramétere csupán a szál neve.

19.3.1 Programszál nem futtatható állapotba állítása

Egy szál akkor válik nem futtathatóvá, ha a lenti események közül bármelyik is bekövetkezik:

 • Meghívásra kerül a sleep metódusa.
 • A szál meghívja a wait metódust, hogy az várjon egy bizonyos feltétel teljesülésére.
 • A szál blokkolt egy I/O művelet miatt.

A clockThread a Clock szálon belül akkor kerül nem futtatható állapotba, mikor a futás metódus meghívja a sleep-et a jelenlegi szálban:

public void run() {
    Thread myThread = Thread.currentThread();
    while (clockThread == myThread) {
        repaint();
        try {
            Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
           // A VM nem akarja, hogy tovább aludjunk,
           // szóval irány vissza dolgozni 
        }
    }
}

Az alatt a másodperc alatt, amíg a clockThread alvó állapotban van, a szál nem fut, még akkor sem fog, ha a processzor erőforrásai elérhetővé válnak. Miután letelik az egy másodperc, a szál újra futtathatóvá válik; ha a processzor erőforrásai elérhetővé válnak, a szál újra futni kezd.

Minden egyes nem futtatható állapotba kerüléskor, egy specifikus és megkülönböztethető exit metódus téríti vissza a szálat a futtatható állapotba. Egy exit hívás után csak a megfelelő feltételek teljesülése esetén fog ismét futni. Például: miután egy szál alvó állapotba lett helyezve, a meghatározott ezredmásodpercek lejárta után újból futtatható állapotba kerül. A következő felsorolás leírja a nem futtatható állapot kilépési feltételeit:

 • Ha a szál alvó állapotba lett helyezve, a meghatározott időnek le kell telnie.
 • Ha egy szál egy feltételre vár, akkor egy másik objektumnak kell értesítenie a várakozó szálat a feltétel teljesüléséről a notify vagy notifyAll metódus meghívásával.
 • Ha egy szál blokkolva volt egy I/O művelet miatt, az I/O műveletnek be kell fejeződnie.

19.3.2 Programszál leállítása

Habár a Thread osztályban rendelkezésre áll a stop metódus, ezen metódus alkalmazása nem javallott, mert nem biztonságos, pl. adatvesztés léphet fel. Egy szálnak inkább saját magának kell befejezni a futását úgy, hogy a run metódusa természetesen áll le. Például a while ciklus a run metódusban egy véges ciklus 100-szor fut le, majd kilép:

public void run() {
    int i = 0;
    while (i < 100) {
        i++;
        System.out.println("i = " + i);
    }
}

A szál a run metódusban természetesen „hal meg” mikor a ciklus befejeződik és a run metódus kilép.
Nézzük meg, hogyan hajtja végre a Clock szál a saját halálát. Nézzük meg újra a Clock run metódusát:

public void run() {
    Thread myThread = Thread.currentThread();
    while (clockThread == myThread) {
        repaint();
        try {
            Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
            //the VM doesn't want us to sleep anymore,
            //so get back to work
        }
    }
}

A kilépési feltétel ebben a run metódusban ugyanaz a kilépési feltétele, mint a while ciklusnak, mert a ciklus után nincs kód:

while (clockThread == myThread) {

E feltétel jelzi, hogy a ciklus kilép, ha a jelenleg futásban lévő szál nem egyezik a clockThread-el. Mikor lesz ez a helyzet? Akkor, amikor a felhasználó elhagyja az oldalt, az alkalmazás, melyben a szál fut, meghívja a szál stop metódusát. Ez a metódus ezután beállítja a clockThread-et null értékre, így utasítva a fő ciklust, hogy szakítsa meg a futás metódust:

public void stop() {    // applets' stop method
    clockThread = null;
}

19.3.3 Programszál státusz tesztelése

Az 5.0-ás verzióban került bevezetésre a Thread.getState metódus. Mikor ez kerül meghívásra, az alábbi Thread.State értékek valamelyike tér vissza:

 • NEW
 • RUNNABLE
 • BLOCKED
 • WAITING
 • TIMED_WAITING
 • TERMINATED

A Thread osztályhoz tartozó API tartalmazza az isAlive metódust is. Az isAlive metódus igaz visszatérési értéket generál, ha a szálat elindították, de még nem lett leállítva. Ha az isAlive visszatérési értéke hamis, akkor tudhatjuk, hogy a szál vagy új szál (NEW), vagy halott állapotban van (TERMINATED). Ha a visszatérési érték igaz, akkor viszont a szál vagy futtatható (RUNNABLE), vagy nem futtatható állapotban van.

Az 5.0-ás verziót megelőzően nem lehetett különbséget tenni az új szál vagy a halott szálak között. Ugyancsak nem lehetett megkülönböztetni a futtatható, vagy nem futtatható állapotban lévő száltól.

A processzor használatának feladása

Ahogyan el tudjuk képzelni, CPU-igényes kódok negatív hatással vannak más szálakra, amelyek azonos programban futnak. Vagyis próbáljunk jól működő szálakat írni, amelyek bizonyos időközönként önkéntesen felhagynak a processzor használatával, ezzel megadva a lehetőséget minden szálnak a futásra.
Egy szál önkéntesen abbahagyhatja a CPU használatát a yield metódus meghívásával.

19.4. Ellenőrző kérdések

Melyik az az interfész, amelyet megvalósítva több szálú programfutás érhető el?

 • Runnable
 • Run
 • Threadable
 • Thread
 • Executable

Mi annak a metódusnak a neve, amellyel a külön programszál futását kezdeményezni tudjuk?

 • init
 • start
 • run
 • resume
 • sleep

Mi annak a metódusnak a neve, amellyel a programszál futását le tudjuk állítani?

(Minden helyes választ jelöljön meg!)

 • sleep
 • stop
 • yield
 • wait
 • notify
 • notifyAll
 • synchronized

Mit tapasztalunk, ha fordítani és futtatni próbáljuk a következő programot?

public class Background extends Thread{
    public static void main(String argv[]){
        Background b = new Background();
        b.run();
    }
    public void start(){
        for (int i = 0; i <10; i++){
            System.out.println("Value of i = " + i);
        }
    }
}
 • Fordítási hiba, mert a run metódus nincs definiálva a Background osztályban
 • Futási hiba, mert a run metódus nincs definiálva a Background osztályban
 • A program lefut, és 0-tól 9-ig ír ki számokat
 • A program lefut, de nincs kimenete